Меню


Розсилка новин

Головна Публічна інформація Розпорядження селищного голови від 20.09.11 № 35
gerbm 

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 20 вересня 2011 року № 35

Про положення про організацію доступу

до публічної інформації у виконавчому апараті селищної ради


З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись статтею 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити положення про організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті селищної ради (додаток 1).

2. Затвердити нормативи витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Симотка Т.А.

Селищний голова                                                           Ястребов В.Ю.


Додаток 1

до розпорядження

селищного голови

від 20.09.2011 № 39

Положення про організацію доступу

до публічної інформації у виконавчому апараті селищної ради


1. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає процедуру оприлюднення публічної інформації та організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті селищної ради.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до статті 13 Закону з урахуванням конституційних повноважень Воронізької селищної ради розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Воронізької селищної ради стосовно інформації:

- що була отримана або створена в процесі реалізації селищною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату селищної ради;

- що була отримана або створена апаратом селищної ради в процесі забезпечення діяльності селищної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату селищної ради.

Виконавчий апарат селищної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо депутатам селищної ради, посадовим особам селищної ради;

- органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, інших органів місцевого самоврядування;

- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

Виконавчий апарат селищної ради не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.

Це положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

2. Доступ до публічної інформації селищної ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Запит на інформацію подається до виконавчого апарату селищної ради в усній або письмовій формі особисто або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Радянська, 3, смт Вороніж, Шосткинський р-н, Сумська обл. 41140;

на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

факсом: (05449) 7-65-17;

усно за телефоном: (05449) 7-62-30; у кабінеті секретаря селищної ради, II поверх, вул. Радянська, 3.

Запити на інформацію можуть бути подані особисто до виконавчого апарату Воронізької селищної ради у робочі дні в межах режиму роботи виконавчого апарату.

Запит на інформацію складається в довільній формі. При цьому він повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (додається), яку можна отримати у відповідальної особи з питань запитів на інформацію та на офіційному веб-сайті селищної ради.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію надає консультації під час оформлення запиту на інформацію.

У разі, коли з поважних причин (обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на отримання інформації, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням у запиті свого прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала. Аналогічний порядок застосовується до прийому запитів, поданих в усній формі.

У разі отримання запитів за телефоном, відповідальна особа з питань запитів на інформацію заповнює форму запиту на інформацію особисто із зазначенням у запиті свого прізвища, ім'я, по батькові.

3. Усі запити на інформацію, що надходять до виконавчого апарату Воронізької селищної ради, невідкладно реєструються та обліковуються у журналі обліку запитів на інформацію.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до встановлених норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію, забезпеченим відповідною оргтехнікою, визначається кабінет на II поверсі, вул. Радянська, 3.

4. Відповідь на запит на інформацію надається виконавчим апаратом селищної ради протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації) у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію невідкладно (протягом одного робочого дня) передає запит на розгляд селищному голові.

Відповідь запитувачу готує спеціаліст, у володінні якого перебуває запитувана інформація.

У разі, якщо запитувана інформація перебуває у володінні декількох спеціалістів, відповідальним за підготовку проекту відповіді, є спеціаліст зазначений у резолюції першим, якщо не обумовлене інше.

Протягом трьох робочих днів із дня реєстрації запиту спеціаліст виконавчого апарату селищної ради, у володінні якого перебуває запитувана інформація, надає завізовані інформаційні матеріали або проект відповіді (проект відмови, відстрочки в задоволенні запиту на інформацію) селищному голові.

Спеціалісти виконавчого апарату селищної ради несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів на інформацію та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених інформаційних матеріалів та проектів відповідей.

У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.

Датою та часом фактичного виконання запиту вважається дата та час реєстрації відповіді.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів.

У разі порушення термінів підготовки інформаційних матеріалів або проекту відповіді відповідальна особа з питань запитів на інформацію за один робочий день до закінчення терміну надання відповіді повідомляє про цей факт селищного голову для вжиття відповідних заходів.

5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

- виконавчий апарат селищної ради не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком відповідно до цього Положення;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону, а саме не зазначені:

а) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

в) підпис і дата ( за умови подання письмового запиту).

Відмова надається у письмовій формі.

7. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання виконавчим апаратом селищної ради обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність виконавчого апарату селищної ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

8. До п'ятого числа кожного місяця відповідальна особа з питань запитів на інформацію готує звіт про надходження та результати розгляду запитів на інформацію за попередній місяць для оприлюднення його на веб-сайті селищної ради.

Перевірки правильності та об'єктивності наданої інформації проводяться уповноваженою особою (групою осіб) за розпорядженням селищного голови.

Керуючий справами (секретар) виконкому                                           І.В.Свистун


* Якщо Ви помітили помилку, виділіть її в тексті та натисніть [Ctrl] + [Enter].
Система Orphus

Додаток
Download this file (Положення.doc)Положення.doc84 Kb
 


Designed by Dmitry Krolevetsky